සිංහල தமிழ் English

Blog / Infographics

Manthri.lk.270x220
Medium_e
Medium_s
Medium_sept
Medium_premalal

7 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Premalal Jayasekara's contribution in the last Parliament

Medium_e

7 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Female Representation in the 9th Parliament

Medium_heads

8 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Newly Appointed Parliament Heads

Medium_18

8 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂගේ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය

      ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ජාතික තරුණ සේවා සභාව ජාතික යොවුන් සේනාංකය සී/ස ජාතික තරුණ...

Medium_8

8 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

වරාය, නාවික අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධනගේ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය

      ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ එහි පාලිත සමාගම් හා ආශ්‍රිත සමාගම් සීමාසහිත ලංකා නැව් සංස්ථාව වෙළඳ නාවික ලේකම් කාර්...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.