සිංහල தமிழ் English

Blog / Infographics

Medium_15

6 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Separation of powers

Medium_2

6 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

The procedure of voting in Parliament

Medium_custom

6 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Hansard

Medium_6

6 months ago by Manthri.lk - Team under Infographics

Extracts from the Hansard Report of November 16th, 2018

 

Medium_custom

6 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Extracts from the Hansard Report of November 15th, 2018

Medium_custom
Medium_untitled

6 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

THE CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT

Medium_lanka

6 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Name list of Members of Parliament who supported the motion of no-confidence presented to Parliament on the 14th of November 2018.

  මෙය 2018.11.14 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ විස්වාසභංග යෝජනාවට එකඟව අත්සන් තැබූ නිවැරදි නාම ලේඛනය වේ. The above exhibits ...

Medium_o

6 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

කථානායකවරයා විසින් 2018.10.28 වැනි දින සිට යොමුකරන ලද ලිපි එකතුව

2018.10.28 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත්කළ ලිපිය     2018.10.30 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත්කළ ලිපිය      &nb...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.