සිංහල தமிழ் English

Blog

Medium_custom

4 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Attendance in Parliament - November 2018

Medium_english

4 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Referendum

Medium_custom

5 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Quorum

Medium_1

5 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Most Discussed Topics :October 2018

Medium_english

5 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Most Active MPs in October 2018

Medium_custom

5 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Parliament summary in October 2018

Medium_3

5 months ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

පාර්ලිමේන්තු ස්වාධීනත්වයේ උත්තරීතර ආරක්ෂකයා ගරු කතානායකතුමා

             අභිනව පාර්ලිමේන්තුවක පළමු කාර්යය වන්නේ නව කතානායකවරයෙකු පත් කර ගැනීමයි. ව්‍යවස්...

Medium_speaker

5 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

A few key powers of the Speaker of Parliament

Medium_15

5 months ago by Manthri.lk - Research Team under Infographics

Separation of powers

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.