සිංහල தமிழ் English

Blog

Manthri.lk.270x220

over 5 years ago by Manthri.lk - Web Team under Analysis

Cartoons of the Day (21/1/14)!

From English, Sinhala and Tamil print media...Source: The Daily Mirror Source: LakbimaSource: Virakesari

Medium_logo

almost 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට

http://goo.gl/3VLoJJ මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_img

almost 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

The Public Petition – A forgotten tool of Parliament

Petitioning parliament is a long established democratic tool that was adopted from the British parliamentary system. In the words of the former Sec...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.