සිංහල தமிழ் English
Medium_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

Democratic National Movement (DNM)

Summary

495

Times

No. of Individual MP Contributions

4

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.