සිංහල தமிழ் English
Medium_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP)

0712777639, 0112518565 info@slpp.org slpp.org/

Summary

1255

Times

No. of Individual MP Contributions

145

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.