සිංහල தமிழ் English
Medium_ismail

S. M. Mohamed Ismail

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

All Ceylon Muslim Congress (ACMC) - UNFGG, From National List

SUMMARY

#225

Overall Rank

#5

Party Rank

2

Times

Participated in parliament

2

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d All Ceylon Muslim Congress (ACMC), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.