සිංහල தமிழ் English
Medium_adaikalanathan

Selvam Adaikkalanathan

Member of Parliament (MP)

Icon_itak

Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK), from the Vanni district

24222977 adaikkalanathan_s@parliament.lk

SUMMARY

#

Overall Rank

#

Party Rank

0

Times

Participated in parliament

0

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-10-06
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK),
Contact
Telephone: 24222977
Email: adaikkalanathan_s@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.