සිංහල தமிழ் English

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

විමලවීර දිසානායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: අම්පාර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

District_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

103

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

63%

දයා ගමගේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

117

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

59%

කවින්දිරන් කෝඩේස්වරන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: අම්පාර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

125

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

68%

විජේවික්‍රම, ශ්‍රියානි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: අම්පාර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

130

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

65%

මුහම්මදු ඉබ්රහිම් මුහම්මදු මන්සූර්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: අම්පාර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

148

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

67%

ෆයිසාල් කාසිම්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: අම්පාර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

153

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

68%

එච්.එම්.එම් හරීස්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: අම්පාර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

163

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

55%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.