සිංහල தமிழ் English

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

විජේසිරි, චමින්ද

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: බදුල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

District_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

41

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

87%

ඒ. අරවින්ද් කුමාර්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: බදුල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

70

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

86%

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: බදුල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

78

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

81%

සුරේෂ්, වඩිවේල්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: බදුල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

95

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

81%

හරින් ප්‍ර‍නාන්දු

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

143

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

39%

රවින්ද්‍ර සමරවීර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: බදුල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

152

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

71%

ලක්‍ෂමන් සෙනවිරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: බදුල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

196

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

79%

තේනුක විදානගමගේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: බදුල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

222

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

47%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.