සිංහල தமிழ் English

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

ඥානමුත්තු ශ්‍රිනේෂන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මඩකලපුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

District_performer National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

10

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

79%

යෝහේස්වරන්, සීනිතම්බි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මඩකලපුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

51

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

57%

ස්. වියලේන්ද්‍ර‍න්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මඩකලපුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

55

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

45%

සෙය්යිඩ්, අලී සාහීර් මවුලානා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මඩකලපුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

98

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

78%

අමීර් අලි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මඩකලපුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

136

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

66%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.