සිංහල தமிழ் English

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

අනුර කුමාර දිසානායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ජාතික ජන බලවේගය

District_performer National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

1

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

78%

බන්දුල ගුණවර්ධන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

National_performer Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

7

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

91%

ඉරාන් වික්‍රමරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

11

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

87%

දිනේෂ් ගුණවර්ධන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

National_performer Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

13

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

96%

රවී කරුණානායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

17

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

69%

වික්‍රමසිංහ, රනිල්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

21

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

86%

මුජිබර් රහුමාන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

National_performer Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

23

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

96%

හර්ශ ද සිල්වා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

30

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

77%

උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

31

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

80%

වීරවංශ, විමල්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

10

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

36

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

50%

විජේදාස රාජපක්‍ෂ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

11

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

38

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

42%

පාටලී චම්පික රණවක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

12

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

39

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

49%

එස්.එම්. මරික්කාර්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

13

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

54

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

85%

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

14

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

71

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

77%

සුජීව සේනසිංහ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

15

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

72

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

73%

ගාමිණි ලොකුගේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

16

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

105

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

79%

හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

17

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

144

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

53%

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

18

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

176

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

34%

මනෝ ගනේසන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

19

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

180

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

53%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.