සිංහල தமிழ் English

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

ගයන්ත කරුණාතිලක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

District_performer National_performer Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

4

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

98%

විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

16

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

85%

වජිර අබේවර්ධන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

56

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

84%

බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

67

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

78%

රමේශ් පතිරණ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

87

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

61%

චන්දිම වීරක්කොඩි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

129

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

73%

මනුශ නානායක්කාර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

170

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

53%

මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

173

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

33%

ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

193

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

39%

නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

10

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

208

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

29%

ගමගේ, පියසේන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගාල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

11

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

223

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

72%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.