සිංහල தமிழ் English

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

අජිත් මාන්නප්පෙරුම

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

District_performer National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

15

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

74%

විජිත හේරත්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ජාතික ජන බලවේගය

National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

19

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

64%

ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

37

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

82%

ලසන්ත අලගියවන්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

49

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

93%

සිසිර ජයකොඩි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

68

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

83%

රංජන් රාමනායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

73

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

57%

අර්ජුන රණතුංග

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

93

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

67%

සුදර්ශනී ප්‍ර‍නාන්දුපුල්ලේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

100

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

65%

එඩ්වඩ් ගුණසේකර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

101

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

83%

ජෝන් අමරතුංග

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

10

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

116

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

74%

හර්ශණ රාජකරුණා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

11

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

126

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

73%

නිමල් ලන්සා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

12

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

131

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

53%

විජයවර්ධන, රුවන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

13

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

132

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

57%

ප්‍ර‍සන්න රණතුංග

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

14

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

150

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

70%

කවින්ද ජයවර්ධන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

15

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

162

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

73%

ප්‍ර‍සන්න රණවීර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

16

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

172

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

72%

චතුර සංදීප සේනාරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

17

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

215

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

33%

විජේසේකර, ඩුලිප්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

18

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

224

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

83%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.