සිංහල தமிழ் English

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

මහින්ද අමරවීර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: හම්බන්තොට

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

District_performer National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

18

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

78%

නිහාල් ගලප්පත්ති

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: හම්බන්තොට

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ජාතික ජන බලවේගය

National_performer Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

20

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

91%

සජිත් ප්‍රේමදාස

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

77

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

39%

ඩි.වී. චානක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: හම්බන්තොට

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

147

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

63%

නාමල් රාජපක්‍ෂ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: හම්බන්තොට

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

149

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

46%

දිලිප් වෙදආරච්චි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: හම්බන්තොට

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

164

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

67%

චමල් රාජපක්‍ෂ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: හම්බන්තොට

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

181

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

65%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.