සිංහල தமிழ் English

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

ඩග්ලස් දේවානන්ද

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: යාපනය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය

District_performer National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

6

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

85%

ශ්‍රීතරන්, එස්.

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: යාපනය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

9

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

76%

එම්.ඒ. සුමන්තිරන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: යාපනය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

42

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

80%

සරවනපවන්, ඊ.

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: යාපනය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

91

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

46%

සේනාධිරාජා, මාවෛ සෝ.

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: යාපනය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

112

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

65%

මහේස්වරන්, විජයකලා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: යාපනය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

167

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

67%

සිද්ධාර්ථන්, ධර්මලිංගම්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: යාපනය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

209

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

52%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.