සිංහල தமிழ் English

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

නලින්ද ජයතිස්ස

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ජාතික ජන බලවේගය

District_performer National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

3

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

88%

රාජිත සේනාරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

25

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

53%

අජිත් පි. පෙරේරා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

27

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

71%

ජයන්ත සමරවීර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

58

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

68%

රෝහිත අබේගුණවර්ධන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

97

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

48%

පාලිත තෙවරප්පෙරුම

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

137

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

46%

පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

186

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

57%

කුමාර වෙල්ගම

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

189

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

64%

වික්‍රමනායක, විදුර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

212

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

62%

විජේමාන්න, ලක්ෂ්මන් ආනන්ද

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

10

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

218

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

75%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.