සිංහල தமிழ் English

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

District_performer National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

14

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

68%

ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

National_performer Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

24

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

95%

රව්ෆ් හකීම්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

32

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

83%

ආනන්ද අළුත්ගමගේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

52

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

71%

වේලු කුමාර්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

65

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

63%

ලකී ජයවර්ධන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

85

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

86%

අනුරාධ ජයරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

124

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

67%

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

151

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

50%

අබ්දුල් හලීම්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

165

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

62%

මයන්ත දිසානායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

10

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

199

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

60%

දිලුම් අමුණුගම

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

11

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

201

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

27%

ලොහාන් රත්වත්තෙ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මහනුවර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

12

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

226

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

40%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.