සිංහල தமிழ் English

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

කබීර් හශිම්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කෑගල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

District_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

59

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

53%

තාරක බාලසූරිය

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කෑගල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

74

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

81%

කනක හේරත්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කෑගල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

80

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

65%

සන්දිත් සමරසිංහ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කෑගල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

128

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

88%

සුජිත් සංජය පෙරේරා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කෑගල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

139

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

91%

තුසිතා විජේමාන්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කෑගල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

140

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

89%

රංජිත් සියඹලාපිටිය

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කෑගල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

168

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

38%

සාරතී දුශ්මන්ත

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කෑගල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

185

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

47%

ඒ.ඩි. චම්පික ප්‍රේමදාස

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

206

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

61%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.