සිංහල தமிழ் English

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

දයාසිරි ජයසේකර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

District_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

26

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

70%

අකිල විරාජ් කාරියවසම්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

34

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

72%

නලින් බණ්ඩාර ජයමහ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

40

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

81%

අශෝක් අබේසිංහ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

44

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

82%

ගාමිණි ජයවික්‍ර‍ම පෙරේරා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

46

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

78%

තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

69

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

79%

අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

79

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

67%

ජේ. සී. අලවතුවල

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

115

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

91%

ටී.බී. ඒකනායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

138

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

67%

මහින්ද රාජපක්‍ෂ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

10

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

145

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

33%

තාරානාත් බස්නායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

11

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

190

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

48%

ඉන්දික බණ්ඩාරනායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

12

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

192

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

44%

එස්.බී. නාවින්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

13

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

194

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

68%

ජොන්ස්ටන් ප්‍ර‍නාන්දු

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

14

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

204

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

37%

සාලින්ද දිසානායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

15

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

217

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

54%

ඩි.බි හේරත්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

16

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

220

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

86%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.