සිංහල தமிழ் English

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

වසන්ත අළුවිහාරේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතලේ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

District_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

113

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

82%

විජේරත්න . ජේ.පී.ආර්.කේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතලේ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

120

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

80%

රංජිත් අලුවිහාරේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතලේ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

175

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

82%

ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතලේ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

213

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

39%

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතලේ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

235

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

54%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.