සිංහල தமிழ் English

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

බුද්ධික පතිරණ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

District_performer National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

8

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

74%

මංගල සමරවීර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

33

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

43%

ඩලස් අලහප්පෙරුම

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

53

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

59%

කේ.වී. විජේසේකර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

66

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

72%

චන්ද්‍රසිරි ගජදීර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

75

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

68%

සාගල රත්නායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

83

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

75%

මහින්ද යාපා අබේවර්ධන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

142

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

87%

එස්. ප්‍රේමරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

146

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

62%

Manoj Sirisena Hewagampalage

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

230

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

95%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.