සිංහල தமிழ் English

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

පද්ම උදයශාන්ත ගුණසේකර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මොණරාගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

District_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

64

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

59%

විජිත බේරුගොඩ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මොණරාගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

107

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

70%

රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

121

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

62%

ආනන්ද කුමාරසිරි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මොණරාගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

159

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

86%

සුමේධා ජී. ජයසේන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මොණරාගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

160

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

71%



8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.