සිංහල தமிழ் English

ජාතික ලැයිස්තුව දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

බිමල් රත්නායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ජාතික ජන බලවේගය

National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

2

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

78%

සුනිල් හඳුන්නෙත්ති

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ජාතික ජන බලවේගය

National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

5

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

78%

අශු මාරසිංහ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

National_performer Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

22

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

98%

ෆයිසර් මුස්තාෆා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

60

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

49%

ශාන්ති ශ්‍රීස්කන්දරාසා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: වන්නි

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

76

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

55%

සරත් අමුණුගම

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

81

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

52%

ඩිලාන් පෙරේරා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: බදුල්ල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

82

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

47%

සොයිසා, ගාමිණී විජිත් විජයමුණි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

86

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

61%

ජේ. වික්‍ර‍මරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

88

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

87%

මහින්ද සමරසිංහ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කළුතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

10

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

90

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

52%

රතන අතුරලියේ හිමි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

අපේ ජන බල පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

11

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

96

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

39%

සරත් ෆොන්සේකා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ගම්පහ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

12

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

102

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

70%

මොහොමඩ් නවාවි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

13

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

104

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

64%

එස්.බී. දිසානායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: නුවරඑළිය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

14

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

111

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

57%

ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්.

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

15

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

114

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

68%

ලක්‍ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මාතර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

16

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

118

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

61%

මලික් සමරවික්‍ර‍ම

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

17

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

123

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

66%

තුරෙයිරෙත්නසිංහම්, ක.

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

18

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

134

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

73%

එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: මඩකලපුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් සාම සන්ධානය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

19

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

158

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

54%

ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

20

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

166

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

87%

මොහොමඩ් හෆීල් මොහොමඩ් සල්මන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

21

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

171

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

54%

තිලංග සුමතිපාල

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කොළඹ

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

22

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

174

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

74%

තිලක් මාරපන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

23

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

177

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

70%

ශාන්ත බණ්ඩාර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: කුරුණෑගල

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

24

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

187

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

67%

අංගජන් රාමනාදන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: යාපනය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස )

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

25

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

195

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

56%

අනෝමා ගමගේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: අම්පාර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

26

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

197

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

52%

මුහම්මදු නසීර්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: අම්පාර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

27

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

198

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

81%

කරු ජයසූරිය

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

28

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

200

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

92%

මලිත් ජයතිලක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

29

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

211

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

59%

තෞෆික්, එම්. එස්.

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ත්‍රිකුණාමලය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

30

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

221

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

70%

එස්.එම්.මොහොමඩ් ස්මයිල්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: අම්පාර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ජාතික කොන්ග්‍රසය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

31

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

225

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

84%

ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

32

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

228

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

81%

සමන් රත්නප්‍රිය

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

33

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

229

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

60%

සිරිනාල් ද මෙල්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

34

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

231

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

66%

සරත් චන්ද්‍රසිරි මායාදුන්නේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

35

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

234

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

100%

එම්.කේ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

36

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

236

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

12%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.