සිංහල தமிழ் English

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

මයිල්වාගනම් තිලකරාජා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: ජාතික ලැයිස්තුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

District_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

29

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

83%

නවින් දිසානායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: නුවරඑළිය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

119

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

56%

රාධක්‍රිෂ්ණන් වී. එස්.

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: නුවරඑළිය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

127

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

63%

කේ.කේ. පියදාස

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: නුවරඑළිය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

Best_attendence

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

135

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

97%

සී.බී. රත්නායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: නුවරඑළිය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

161

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

58%

පලනි දිගම්බරම්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: නුවරඑළිය

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

183

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

49%

මුත්තු සිවලිංගම්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

184

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

64%

තොණ්ඩමන්, ආරුමුගන්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

219

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

22%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.