සිංහල தமிழ் English

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

අනුර සිඩ්නි ජයරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පොළොන්නරුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

District_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

108

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

86%

රොශාන් රණසිංහ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පොළොන්නරුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

210

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

23%

නාලක ප්‍ර‍සාද් කොලොන්නෙ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පොළොන්නරුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

214

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

69%

වසන්ත සේනානායක

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

216

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

48%

සිරිපාල ගම්ලත්

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පොළොන්නරුව

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

233

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

29%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.