සිංහල தமிழ் English

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

නිරෝෂන් පෙරේරා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පුත්තලම

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

District_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

45

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

73%

හෙක්ටර් අප්පුහාමි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පුත්තලම

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

84

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

90%

පාලිත රංගේ බණ්ඩාර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පුත්තලම

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

110

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

56%

අශෝක ප්‍රියන්ත

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පුත්තලම

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

122

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

77%

අරුන්දික ප්‍ර‍නාන්දු

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පුත්තලම

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

154

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

39%

සනත් නිශාන්ත පෙරේරා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පුත්තලම

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

169

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

60%

පියංකර ජයරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පුත්තලම

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

205

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

78%

සිසිර කුමාර අබේසේකර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: පුත්තලම

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

207

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

50%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.