සිංහල தமிழ் English

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

සමස්ත ශ්‍රේණිය

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

වාසුදේව නානායක්කාර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

District_performer National_performer

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

1

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

12

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

85%

හේශාන් විතානගේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

2

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

35

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

80%

ටි.රංජිත් ද සොයිසා

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: තරඟ නොකරයි

තරඟ කරන පක්‍ෂය: තරඟ නොකරයි

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

3

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

48

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

73%

තලතා අතුකෝරල

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

4

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

92

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

62%

කරුණාරත්න පරණවිතාණ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

5

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

94

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

84%

ඩබ්ලිව්.ඩි.ජේ. සෙනවිරත්න

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

6

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

106

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

54%

ජානක වක්කුඹුර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

7

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

109

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

80%

පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

8

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

182

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

41%

විජේතුංග, ඒ. ඒ.

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

9

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

188

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

74%

දුනේශ් ගන්කන්ද

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

10

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

202

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

37%

ප්‍රේමලාල් ජයසේකර

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

11

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

227

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

21%

වරුණ ලියනගේ

තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය: රත්නපුර

තරඟ කරන පක්‍ෂය:

සමගි ජන බලවේගය

දිස්තික් ශ්‍රේණිය -

12

සමස්ත ශ්‍රේණිය -

232

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම -

43%8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල හැන්සාඩ් වාර්තා භාවිතා කරමින් Manthri.lk විසින් සිදුකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණ මත පදනම්ව වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇත.මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ඉහළම 25 දෙනා අතරට පැමිණි මන්ත්‍රීන් ජාතික මට්ටමේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දිස්ත්‍රික්කවල පළමු ස්ථානය ලබා ඇති මන්ත්‍රීන් තමා නියෝජනය කළ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළම දක්ෂතා දැක්වූ මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ. 90% කට වඩා ඉහළ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමක් ඇති මන්ත්‍රීන් හොඳම පැමිණීම සහිත මන්ත්‍රීන් ලෙස සැලකේ.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.