සිංහල தமிழ் English
Rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

විජේදාස රාජපක්‍ෂ

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 81758

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක

#38

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#11

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

42%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#260

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#11

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය
  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 25
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 127
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 6
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 1
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 12
මහජන පෙත්සම් 0
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 4
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.