සිංහල தமிழ் English
Herath-36efed0bd9a9366c4f3f07d735750d2a

විජිත හේරත්

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 55299

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ජාතික ජන බලවේගය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක

#19

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

64%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#187

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#14

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 14
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 70
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 1
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 2
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 16
මහජන පෙත්සම් 25
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 6
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 1
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.