සිංහල தமிழ் English
Aluthamage-da0d075dee005d734b80e6811d00f333

ආනන්ද අළුත්ගමගේ

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 56625

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක

#52

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#4

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

71%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#307

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#14

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන
  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 32
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 68
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 19
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 24
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 26
මහජන පෙත්සම් 10
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 54
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.