සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanathan

අංගජන් රාමනාදන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_party

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

112081535 / 773827568 angajan_r@parliament.lk

සාරාංශය

#

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#

පක්ෂයේ ශේණිය

0

Times

නියෝජනය කළ වාර

0

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

දත්ත නොමැත
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ක්‍රියාකාරකම්

දත්ත නොමැත

 

Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1983-07-09
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_party ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112081535 / 773827568
ඊමේල්: angajan_r@parliament.lk
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.