සිංහල தமிழ் English
Ranathunga-cba7b3b635b10fac3fa9779bed17944f

අර්ජුන රණතුංග

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 165890

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක

#93

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#7

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

67%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#150

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#10

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන
  • තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 27
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 29
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 4
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 0
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 3
මහජන පෙත්සම් 0
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 13
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.