සිංහල தமிழ் English
Gnanamuthusrineshan-9ae26d9dc5ea4ae059146e470ffed195

ඥානමුත්තු ශ්‍රිනේෂන්

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 48821

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක

#10

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

79%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#169

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#15

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආර්ථික හා මුල්‍ය
  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 4
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 103
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 0
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 0
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 43
මහජන පෙත්සම් 4
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 0
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 1
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.