සිංහල தமிழ் English
Rahman-e21f4d1f5dec2d6fd6b501bb4f84c280

මුජිබර් රහුමාන්

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 83884

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

සමගි ජන බලවේගය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක

#23

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#7

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

96%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#235

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#14

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • ආර්ථික හා මුල්‍ය

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 5
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 81
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 13
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 5
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 56
මහජන පෙත්සම් 11
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 22
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 1
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.