සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

Take Quiz

step 1

1. පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන සෑම දිනයකම දිනයට නියමිත වැඩකටයුතු ඇතුළත්කර සකස් කරන වැඩසටහන හැඳින්වීමට භාවිතා කරන පාරිභාෂිත වචනය කුමක් ද?

step 2

2. ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ පක්ෂ නායකයා කවුරුන් ද?

step 3

3. රජයේ (ජනතාවගේ) මුදල් වියදම් කිරීම සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේ බලය සහිත ප්‍රධානතම ආයතනය කුමක් ද?

step 4

4. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් සඳහා එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුට සහභාගී වීමේ දීමනාව ලෙස රජය මඟින් කොපමණ මුදලක් ගෙවනු ලබන්නේ ද?

step 5

5. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින් ජාතික ලැයිස්තුව‌ෙ තේරී පත්වන මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව කොපමණද?

Quiz-icon-v2

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.