සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

Take Quiz

step 1

1. ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සංඛ්‍යාව කීයද?

step 2

2. 1977 වසරේ සිට පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය දක්වා අඛණ්ඩව පාර්ලිමේන්තුවේ රැඳී සිටි මන්ත්‍රීවරයා වන්නේ මින් කවුරුන් ද?

step 3

3. 9 වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව තුල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් කොපමණ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබේ ද?

step 4

4. පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු කරන ලද යම් ප්‍රකාශයක් හැන්සාර්ඩ් වාර්තාවට ඇතුලත් කල යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කල හැක්කේ කාහට ද?

step 5

5. 9වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන වයසින් වැඩි ම මන්ත්‍රීවරයා කවුරුන්ද?

Quiz-icon-v2

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.