සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

Take Quiz

step 1

1. 9වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකවරයාගේ නම කුමක් ?

step 2

2. නවවන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

step 3

3. පසුගිය පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙවර මැතිවරණයට තරංග වැද සිය ආසනය අහිමි කරගත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

step 4

4. 9වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තු සභා නායකවරයාගේ නම කුමක් ?

step 5

5. 9වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

Quiz-icon-v2

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.