සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

පාර්ලිමේන්තුව ගැන ඔබේ දැනුමින් තරඟ කරන්න

step 1

1. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පක්ෂ ලේකම් කවුද?

step 2

2. වන්නි දිස්ත්‍රික්ක මන්ත්‍රීවරු අතරින් පාර්ලිමේන්තුව තුල වැඩිම පැමිණීම ඇත්තේ කාහටද?

step 3

3. වන්නි දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරයා කවුද?

step 4

4. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සන්ධානය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළින්ම සිටින්නේ කවුද? (Manthri.lk ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව)?

step 5

5. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරු අතරින් සෞඛ්‍ය විෂය සඳහා වැඩිපුර දායකත්වයක් දැක්වූ මන්ත්‍රීවරයා කවුද?

Quiz-icon-v2

ඔබේ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරු ගැන දැනගන්න අදාළ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න

ජාතික ලැයිස්තුව මෙතැනින් බලන්න
Election 2020

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.