සිංහල தமிழ் English

அம்பாரை மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

விமலவீர திசாநாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அம்பாரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

District_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

103

பாராளுமன்ற வரவு -

63%

தயா கமகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

117

பாராளுமன்ற வரவு -

59%

கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அம்பாரை

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

125

பாராளுமன்ற வரவு -

68%

ஸ்ரீயானி விஜேவிக்கிரம

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அம்பாரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

130

பாராளுமன்ற வரவு -

65%

முஹம்மது இப்ராஹீம் முஹம்மது மன்சூர்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அம்பாரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

148

பாராளுமன்ற வரவு -

67%

பைஸால் காசிம்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அம்பாரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

153

பாராளுமன்ற வரவு -

68%

மொஹொமட் ஹரீஸ்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அம்பாரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

163

பாராளுமன்ற வரவு -

55%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.