සිංහල தமிழ் English

அநுராதபுரம் மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

சந்திம கமகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அநுராதபுரம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

District_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

47

பாராளுமன்ற வரவு -

66%

செஹான் சேமசிங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அநுராதபுரம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

61

பாராளுமன்ற வரவு -

66%

இஸ்ஹாக் ரஹுமான்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அநுராதபுரம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

63

பாராளுமன்ற வரவு -

80%

பி. ஹரிசன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அநுராதபுரம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

89

பாராளுமன்ற வரவு -

65%

சரத் சந்திரசிரி முத்துகுமாரண

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அநுராதபுரம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

133

பாராளுமன்ற வரவு -

74%

எஸ்.எம். சந்திரசேன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அநுராதபுரம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

178

பாராளுமன்ற வரவு -

78%

சந்திராணி பண்டார

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அநுராதபுரம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

179

பாராளுமன்ற வரவு -

70%

துமிந்த திசானாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அநுராதபுரம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

191

பாராளுமன்ற வரவு -

32%

வீரகுமார திசாநாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: அநுராதபுரம்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

203

பாராளுமன்ற வரவு -

75%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.