සිංහල தமிழ் English

பதுளை மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

சமிந்த விஜேசிறி

போட்டியிடும் மாவட்டம்: பதுளை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

District_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

41

பாராளுமன்ற வரவு -

87%

அரவிந்த் குமார்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: பதுளை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

70

பாராளுமன்ற வரவு -

86%

நிமல் சிறிபால டி சில்வா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: பதுளை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

78

பாராளுமன்ற வரவு -

81%

வடிவேல் சுரேஷ்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: பதுளை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

95

பாராளுமன்ற வரவு -

81%

Harin Fernando

போட்டியிடும் மாவட்டம்: தேசியப்பட்டியல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

143

பாராளுமன்ற வரவு -

39%

ஆர். சமரவீர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: பதுளை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

152

பாராளுமன்ற வரவு -

71%

லக்ஷமன் செனவிரத்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: பதுளை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

196

பாராளுமன்ற வரவு -

79%

தேனுக விதானகமகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: பதுளை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

222

பாராளுமன்ற வரவு -

47%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.