සිංහල தமிழ் English

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

ஜானமுத்து ஸ்ரீநேசன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

District_performer National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

10

பாராளுமன்ற வரவு -

79%

சீனித்தம்பி யோகேஸ்வரன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

51

பாராளுமன்ற வரவு -

57%

சதாசிவம் வியாழேந்திரன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

55

பாராளுமன்ற வரவு -

45%

அலி ஸாஹிர் மௌலானா ஸெய்யிட்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC)

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

98

பாராளுமன்ற வரவு -

78%

அமீர் அலி ஸிஹாப்தீன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

136

பாராளுமன்ற வரவு -

66%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.