සිංහල தமிழ் English

கொழும்பு மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

அநுர குமார திசானாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

National People’s Power

District_performer National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

1

பாராளுமன்ற வரவு -

78%

பந்துல குணவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

National_performer Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

7

பாராளுமன்ற வரவு -

91%

இரான் விக்கிரமரத்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: தேசியப்பட்டியல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

11

பாராளுமன்ற வரவு -

87%

தினேஷ் குணவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

National_performer Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

13

பாராளுமன்ற வரவு -

96%

ரவி கருணாநாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

17

பாராளுமன்ற வரவு -

69%

ரணில் விக்கிரமசிங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

21

பாராளுமன்ற வரவு -

86%

எம். முஜிபுர் ரஹ்மான்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

National_performer Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

23

பாராளுமன்ற வரவு -

96%

ஹர்ஷ டி சில்வா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

30

பாராளுமன்ற வரவு -

77%

உதய பிரபாத் கம்மன்பில

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

31

பாராளுமன்ற வரவு -

80%

விமல் வீரவங்ச

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

10

மொத்த தரவரிசை -

36

பாராளுமன்ற வரவு -

50%

விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

11

மொத்த தரவரிசை -

38

பாராளுமன்ற வரவு -

42%

சம்பிக ரணவக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

12

மொத்த தரவரிசை -

39

பாராளுமன்ற வரவு -

49%

எஸ்.எம். மரிக்கார்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

13

மொத்த தரவரிசை -

54

பாராளுமன்ற வரவு -

85%

சுசில் பிரேமஜயந்த

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

14

மொத்த தரவரிசை -

71

பாராளுமன்ற வரவு -

77%

சுஜீவ சேனசிங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

15

மொத்த தரவரிசை -

72

பாராளுமன்ற வரவு -

73%

காமினி லொக்குகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

16

மொத்த தரவரிசை -

105

பாராளுமன்ற வரவு -

79%

ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

17

மொத்த தரவரிசை -

144

பாராளுமன்ற வரவு -

53%

மொகான் லால் கிரேரு

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

18

மொத்த தரவரிசை -

176

பாராளுமன்ற வரவு -

34%

மனோ கனேஷன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கொழும்பு

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

19

மொத்த தரவரிசை -

180

பாராளுமன்ற வரவு -

53%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.