සිංහල தமிழ் English

காலி மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

கயந்த கருணாதிலக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

District_performer National_performer Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

4

பாராளுமன்ற வரவு -

98%

விஜேபால ஹெட்டிஆரச்சி

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

16

பாராளுமன்ற வரவு -

85%

வஜிர அபேவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

56

பாராளுமன்ற வரவு -

84%

பந்துல லால் பண்டாரிகொட

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

67

பாராளுமன்ற வரவு -

78%

ரமேஷ் பதிரண

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

87

பாராளுமன்ற வரவு -

61%

சந்திம வீரக்கொடி

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

129

பாராளுமன்ற வரவு -

73%

மனுஷ நாணாயக்கார

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

170

பாராளுமன்ற வரவு -

53%

சிரினால் டி மெல்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

173

பாராளுமன்ற வரவு -

33%

கீதா குமாரசிங்ஹ

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

193

பாராளுமன்ற வரவு -

39%

நிஷாந்த முதுஹெட்டிகமகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

10

மொத்த தரவரிசை -

208

பாராளுமன்ற வரவு -

29%

Piyasena Gamage

போட்டியிடும் மாவட்டம்: காலி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

11

மொத்த தரவரிசை -

223

பாராளுமன்ற வரவு -

72%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.