සිංහල தமிழ் English

கம்பஹா மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

அஜித் மான்னப்பெரும

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

District_performer National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

15

பாராளுமன்ற வரவு -

74%

விஜித ஹேரத்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

National People’s Power

National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

19

பாராளுமன்ற வரவு -

64%

எச்.எச்.ஏ.டீ. இந்திக அநுருத்த

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

37

பாராளுமன்ற வரவு -

82%

லசந்த அலகியவன்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

49

பாராளுமன்ற வரவு -

93%

ஸிஸிர ஜயகொடி

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

68

பாராளுமன்ற வரவு -

83%

ரன்ஜன் ராமநாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

73

பாராளுமன்ற வரவு -

57%

அர்ஜுன ரணதுங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

93

பாராளுமன்ற வரவு -

67%

சுதர்சனி பெர்ணான்டோபுள்ளே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

100

பாராளுமன்ற வரவு -

65%

எட்வட் குணசேகர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

101

பாராளுமன்ற வரவு -

83%

ஜோன் அமரதுங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: தேசியப்பட்டியல்

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

10

மொத்த தரவரிசை -

116

பாராளுமன்ற வரவு -

74%

ஹர்ஷண ராஜகருணா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

11

மொத்த தரவரிசை -

126

பாராளுமன்ற வரவு -

73%

நிமல் லான்சா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

12

மொத்த தரவரிசை -

131

பாராளுமன்ற வரவு -

53%

ருவன் விஜேவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

13

மொத்த தரவரிசை -

132

பாராளுமன்ற வரவு -

57%

பிரசன்ன ரணதுங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

14

மொத்த தரவரிசை -

150

பாராளுமன்ற வரவு -

70%

கவிந்த ஜயவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

15

மொத்த தரவரிசை -

162

பாராளுமன்ற வரவு -

73%

பிரசன்ன ரணவீர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

16

மொத்த தரவரிசை -

172

பாராளுமன்ற வரவு -

72%

சதுர சேனாரத்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

17

மொத்த தரவரிசை -

215

பாராளுமன்ற வரவு -

33%

துலீப் விஜேசேக்கர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கம்பஹா

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

18

மொத்த தரவரிசை -

224

பாராளுமன்ற வரவு -

83%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.