සිංහල தமிழ் English

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

டக்ளஸ் தேவானந்தா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்

போட்டியிடும் கட்சி:

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (EPDP)

District_performer National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

6

பாராளுமன்ற வரவு -

85%

எஸ். சிறீதரன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

9

பாராளுமன்ற வரவு -

76%

எம்.ஏ. சுமந்திரன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

42

பாராளுமன்ற வரவு -

80%

ஈ. சரவணபவன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

91

பாராளுமன்ற வரவு -

46%

மாவை. சோ. சேனாதிராசா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

112

பாராளுமன்ற வரவு -

65%

விஜயகலா மகேஷ்வரன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

167

பாராளுமன்ற வரவு -

67%

தர்மலிங்கம் சித்தார்தன்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்

போட்டியிடும் கட்சி:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK)

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

209

பாராளுமன்ற வரவு -

52%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.