සිංහල தமிழ் English

களுத்துரை மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

நலிந்த ஜயதிஸ்ஸ

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

National People’s Power

District_performer National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

3

பாராளுமன்ற வரவு -

88%

ராஜித சேனாரத்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

25

பாராளுமன்ற வரவு -

53%

அஜித்.பி. பெரேரா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

27

பாராளுமன்ற வரவு -

71%

ஜயந்த சமரவீர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

58

பாராளுமன்ற வரவு -

68%

ரோஹித அபேகுணவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

97

பாராளுமன்ற வரவு -

48%

பாலித தெவரப்பெரும

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

137

பாராளுமன்ற வரவு -

46%

பியல் நிஷாந்த டி சில்வா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

186

பாராளுமன்ற வரவு -

57%

குமார வெல்கம

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

189

பாராளுமன்ற வரவு -

64%

விதுற விக்கிரமநாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

212

பாராளுமன்ற வரவு -

62%

லக்ஷ்மன் விஜேமான்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: களுத்துரை

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

10

மொத்த தரவரிசை -

218

பாராளுமன்ற வரவு -

75%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.