සිංහල தமிழ் English

கண்டி மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

மஹந்தானந்த அலுத்கமகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

District_performer National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

14

பாராளுமன்ற வரவு -

68%

லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

National_performer Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

24

பாராளுமன்ற வரவு -

95%

ரஊப் ஹக்கீம்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

32

பாராளுமன்ற வரவு -

83%

ஆனந்த அலுத்கமகே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

52

பாராளுமன்ற வரவு -

71%

வேலு குமார்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

65

பாராளுமன்ற வரவு -

63%

லகீ ஜயவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

85

பாராளுமன்ற வரவு -

86%

அநுராத ஜயரத்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

124

பாராளுமன்ற வரவு -

67%

கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

151

பாராளுமன்ற வரவு -

50%

மொஹொமட் ஹலீம்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

165

பாராளுமன்ற வரவு -

62%

மயந்த திசானாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: தேசியப்பட்டியல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

10

மொத்த தரவரிசை -

199

பாராளுமன்ற வரவு -

60%

திளும் அமுணுகம

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

11

மொத்த தரவரிசை -

201

பாராளுமன்ற வரவு -

27%

லொகான் ரத்வத்தே

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கண்டி

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

12

மொத்த தரவரிசை -

226

பாராளுமன்ற வரவு -

40%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.