සිංහල தமிழ் English

கேகாலை மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

கபீர் ஹஷீம்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கேகாலை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

District_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

59

பாராளுமன்ற வரவு -

53%

தாரக பாலசூரிய

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கேகாலை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

74

பாராளுமன்ற வரவு -

81%

கனக ஹேரத்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கேகாலை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

80

பாராளுமன்ற வரவு -

65%

சந்தித் சமரசிங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கேகாலை

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

128

பாராளுமன்ற வரவு -

88%

சுஜித் சங்ஜய பெரேரா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கேகாலை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

139

பாராளுமன்ற வரவு -

91%

துஸிதா விஜேமான்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கேகாலை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

140

பாராளுமன்ற வரவு -

89%

ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கேகாலை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

168

பாராளுமன்ற வரவு -

38%

ஸாரதி துஷ்மந்த

போட்டியிடும் மாவட்டம்: கேகாலை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

185

பாராளுமன்ற வரவு -

47%

சம்பிக பிரேமதாச

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

206

பாராளுமன்ற வரவு -

61%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.