සිංහල தமிழ் English

குருநாகல் மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

தயாசிரி ஜயசேகர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

District_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

26

பாராளுமன்ற வரவு -

70%

அகில விராஜ் காரியவசம்

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

34

பாராளுமன்ற வரவு -

72%

நலின் பண்டாற ஜயமஹ

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

40

பாராளுமன்ற வரவு -

81%

அசோக்க அபேசிங்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

44

பாராளுமன்ற வரவு -

82%

காமினி ஜயவிக்கிரம பெரேரா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

46

பாராளுமன்ற வரவு -

78%

துஷார இந்துனில் அமரசேன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

69

பாராளுமன்ற வரவு -

79%

அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

79

பாராளுமன்ற வரவு -

67%

ஜே.சீ. அலவத்துவல

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

115

பாராளுமன்ற வரவு -

91%

டீ.பீ. ஏக்கநாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

138

பாராளுமன்ற வரவு -

67%

மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

10

மொத்த தரவரிசை -

145

பாராளுமன்ற வரவு -

33%

தாராநாத் பஸ்நாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

11

மொத்த தரவரிசை -

190

பாராளுமன்ற வரவு -

48%

இந்திக்க பண்டாரநாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

12

மொத்த தரவரிசை -

192

பாராளுமன்ற வரவு -

44%

எஸ்.பீ. நாவின்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

13

மொத்த தரவரிசை -

194

பாராளுமன்ற வரவு -

68%

ஜோன்ஸ்டன் பர்னாந்து

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

14

மொத்த தரவரிசை -

204

பாராளுமன்ற வரவு -

37%

சாலிந்த திசாநாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

15

மொத்த தரவரிசை -

217

பாராளுமன்ற வரவு -

54%

D.B Herath

போட்டியிடும் மாவட்டம்: குருநாகல்

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

16

மொத்த தரவரிசை -

220

பாராளுமன்ற வரவு -

86%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.