සිංහල தமிழ் English

மாத்தரை மாவட்டம்

மாவட்ட தரவரிசை

மொத்த தரவரிசை

பாராளுமன்ற வரவு

புத்திக பத்திறண

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மாத்தரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

District_performer National_performer

மாவட்ட தரவரிசை -

1

மொத்த தரவரிசை -

8

பாராளுமன்ற வரவு -

74%

மங்கள சமரவீர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மாத்தரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Samagi Jana Balawegaya

மாவட்ட தரவரிசை -

2

மொத்த தரவரிசை -

33

பாராளுமன்ற வரவு -

43%

டலஸ் அழகப்பெரும

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மாத்தரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

3

மொத்த தரவரிசை -

53

பாராளுமன்ற வரவு -

59%

காஞ்சன விஜேசேகர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மாத்தரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

4

மொத்த தரவரிசை -

66

பாராளுமன்ற வரவு -

72%

சந்திரசிரி கஜதீர

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

5

மொத்த தரவரிசை -

75

பாராளுமன்ற வரவு -

68%

சாகல ரத்நாயக்க

போட்டியிடும் மாவட்டம்: போட்டியிடவில்லை

போட்டியிடும் கட்சி: போட்டியிடவில்லை

மாவட்ட தரவரிசை -

6

மொத்த தரவரிசை -

83

பாராளுமன்ற வரவு -

75%

மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மாத்தரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

7

மொத்த தரவரிசை -

142

பாராளுமன்ற வரவு -

87%

எஸ். பிரேமரத்ன

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மாத்தரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

மாவட்ட தரவரிசை -

8

மொத்த தரவரிசை -

146

பாராளுமன்ற வரவு -

62%

Manoj Sirisena Hewagampalage

போட்டியிடும் மாவட்டம்: மாத்தரை

போட்டியிடும் கட்சி:

Sri Lanka Podujana Peramuna

Best_attendence

மாவட்ட தரவரிசை -

9

மொத்த தரவரிசை -

230

பாராளுமன்ற வரவு -

95%இத்தரவரிசைப்படுத்தல்கள் 8வது பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஹன்சார்ட் அறிக்கைகளை Manthri.lk இனால் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்டடது. தரவரிசையில் நாடாளாவிய ரீதியில் முதல் 25 இடத்தைப் பெற்றவர்கள் தேசிய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பாளராகவும் தமது மாவட்டத்தில் முதலாம் தரவரிசையைப் பெற்றவர்கள் மாவட்ட ரீதியில் சிறந்த பங்களிப்பாளர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராளுமன்ற அமர்வுகளிற்கு 90% இற்கு அதிகமான வருகையைப் பதிவு செய்தவர்கள் சிறந்த வருகையை கொண்டவர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.